MYCN/N Myc抗体(克隆1A8)LS-C25775
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C25775
小鼠 单克隆 (1A8)
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹, 免疫组化, 免疫组化-冰冻切片
规格:
价格:
至产商
MYCN/N Myc抗体LS-C72951
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C72951
小鼠 单克隆
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹
规格:
价格:
至产商
MYCN/N Myc抗体(aa342-391)LS-C31104
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C31104
domestic rabbit 多克隆
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹
规格:
价格:
至产商
MYCN/N Myc抗体(aa327-339, 克隆NMYC-1)LS-C49182
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C49182
小鼠 单克隆 (NMYC-1)
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹, 免疫沉淀
规格:
价格:
至产商
MYCN/N Myc抗体(aa337-349)LS-C91107
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C91107
domestic rabbit 多克隆
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹, 酶联免疫吸附测定
规格:
价格:
至产商
MYCN/N Myc抗体LS-C136849
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C136849
domestic rabbit 多克隆
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹, 酶联免疫吸附测定
规格:
价格:
至产商
MYCN/N Myc抗体(克隆4H4)LS-C139070
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C139070
小鼠 单克隆 (4H4)
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹, 酶联免疫吸附测定
MYCN/N Myc抗体(克隆986C1a)LS-C184359
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C184359
小鼠 单克隆 (986C1a)
反应物种: 人类
规格:
价格:
至产商
MYCN/N Myc抗体(克隆GF1)LS-C189903
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C189903
小鼠 单克隆 (GF1)
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹
规格:
价格:
至产商
MYCN/N Myc抗体(克隆986C1a)LS-C342410
LifeSpan Biosciences
目录: LS-C342410
小鼠 单克隆 (986C1a)
反应物种: 人类
应用: 免疫印迹