ZO-1 CRISPR/Cas9 KO质粒(人类)
圣克鲁斯生物技术
目录: sc-400196

规格: 20微克
价格: 345美元
至产商
ZO-1 HDR质粒(人类)cDNA
圣克鲁斯生物技术
目录: sc-400196-HDR

规格: 20微克
价格: 385美元
至产商
ZO-1 CRISPR Activation Plasmid (h) cDNA
圣克鲁斯生物技术
目录: sc-400196-ACT

规格: 20微克
价格: 345美元
至产商
ZO-1 CRISPR Activation Plasmid (h2) cDNA
圣克鲁斯生物技术
目录: sc-400196-ACT-2

规格: 20微克
价格: 345美元
至产商
ZO-1 Double Nickase Plasmid (h) cDNA
圣克鲁斯生物技术
目录: sc-400196-NIC

规格: 20微克
价格: 355美元
至产商
ZO-1 Double Nickase Plasmid (h2) cDNA
圣克鲁斯生物技术
目录: sc-400196-NIC-2

规格: 20微克
价格: 355美元
至产商
ZO-1 Lentiviral Activation Particles (h) cDNA
圣克鲁斯生物技术
目录: sc-400196-LAC

规格: 200微升
价格: 395美元
至产商
ZO-1 Lentiviral Activation Particles (h2) cDNA
圣克鲁斯生物技术
目录: sc-400196-LAC-2

规格: 200微升
价格: 395美元
至产商