domestic rabbit 多克隆
反应物种: man
应用: 免疫印迹, 酶联免疫吸附测定, 免疫细胞化学, 免疫组化-石蜡切片
文章摘录数: 3
domestic rabbit 多克隆
反应物种: man
应用: 酶联免疫吸附测定
规格: 400µL
价格: 199美元
至产商
小鼠 单克隆 (4E2D12F6)
反应物种: man
应用: 酶联免疫吸附测定
规格: 200µL
价格: 199美元
至产商
domestic rabbit 单克隆 (11)
反应物种: man
应用: 酶联免疫吸附测定
规格: 100µL
价格: 230美元
至产商
domestic rabbit 多克隆
反应物种: man
应用: 酶联免疫吸附测定
规格: 200µL
价格: 199美元
至产商
domestic rabbit 单克隆 (012)
反应物种: man
共轭标签: 异硫氰酸荧光素
应用: 流式细胞仪